Spor Hukuku ve Arabuluculuk

Tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabildiği, özel hukuka tabi uyuşmazlıklar arabuluculuğa uygundur. Spor sektöründe arabuluculuk ile çözümlenebilecek uyuşmazlıklardan bazıları aşağıdaki gibidir: – Federasyonlar, kulüpler, sporcular, teknik direktörler, antrenörler, menajerler, sağlık personeli ve müsabaka organizatörleri gibi sporla ilgili kişilerin kendi aralarında imzaladıkları transfer, geçici transfer, menajerlik, hizmet, vekalet ve maç organizatörlüğü

Sigorta Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

TTK’nin altıncı kitabında düzenlenen sigortaya ilişkin hususlardan doğan özel hukuk uyuşmazlıkları mutlak ticari davadır.Ayrıca, sigortacının sigorta tazminatını ödedikten sonra TTK’nin 1472 nci maddesiuyarınca sigortalının yerine geçerek sorumlulara karşı açacağı davayı da mutlak ticari dava saymak gerekir[1]. Bu davalarda tarafların tacir sıfatına sahip olması ve uyuşmazlığın ticari işletmelerine ilişkin olması

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Özel hukuk uyuşmazlıklarının dostane/barışçıl/alternatif çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile ilk defa kurumsal olarak düzenlenmiş ve hukuk hayatımıza girmiştir. Uyuşmazlıkların tarafların kişisel verilerini muhafaza ederek gizli ve hızlı bir şekilde bizatihi taraflarca çözümünü sağlayan arabuluculuk, özü itibariyle, iradi bir çözüm yöntemidir. Bu

Tüketici Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73/A maddesinin eklenmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kuruluna sunulmuştur. Bu kanun teklifine göre, parasal sınır olan 10.390,00 TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında veya konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvurulacaktır. Tüketici Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Talepler; Tüketici

Sağlık Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ülkemizde zorunlu dava şartı olarak ilk defa 2018 yılında işçi alacakları bakımından 2019 yılında ise ticari uyuşmazlıklar bakımından uygulanmaya başlanmıştır. 28.07.2020 tarihi itibariyle de tüketici uyuşmazlıklarında ( sağlık hukuku arabuluculuk da bu kapsamda olup ) dava şartı arabuluculuk uygulaması yürürlüğe girmiştir. Böylece tüketici uyuşmazlığı kabul edilen

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanarak işçinin işveren aleyhine işe iade, kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi   iş ilişkisinden kaynaklanan tazminat ve ücret; işverenin de işçi aleyhine alacak ve tazminat davaları açabilmesi için  önce arabuluculuk yoluna başvurmaları gerekecek. Ancak, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davaları,

İnşaat Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

İnşaat sözleşmeleri Borçlar Kanunu 470 -485. Maddeler arasında ayrıntısı ile düzenlenen Eser sözleşmelerinin özel bir görünüş halidir. TÜRK BORÇLAR KANUNU: MADDE 470- Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Diyerek tarif etmiştir.                                 Tarafların sözleşme hükümleri doğrultusunda hareket etmemesi

Enerji Hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk

Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış, tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi olan arabulucunun katılımıyla yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk görüşmelerinde, tarafların birbirleri

Banka ve Finans Hukuku Uyuşmazlıkları

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 07.06.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk sistemimize girmiştir. Beş yılı aşkın bir ihtiyari uygulamadan sonra 12.10.2017 tarih 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3 hükmüyle 01.01.2018 tarihinden başlamak üzere bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı

Aile Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Aile hukuku, medeni hukukun kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen bölümüdür. Aile dar ve geniş anlamda tanımlanmaktadır. Dar anlamda aile, karı ve kocadan meydana gelen topluluk iken geniş anlamda aile, karı, koca ve çocuklardan meydana gelen topluluktur. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı 2018 yılı adli istatistiklere göre 2018 yılı içinde açılan 294.039