İnşaat sözleşmeleri Borçlar Kanunu 470 -485. Maddeler arasında ayrıntısı ile düzenlenen Eser sözleşmelerinin özel bir görünüş halidir.

TÜRK BORÇLAR KANUNU: MADDE 470- Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Diyerek tarif etmiştir.

                                Tarafların sözleşme hükümleri doğrultusunda hareket etmemesi ya da bu hükümleri yanlış yorumlanmaları, aralarında uyuşmazlıkların yaşanmasına neden olabilmektedir. Sektörün özelliği uyuşmazlıkların yaşanmasına çok uygun zemin sunmaktadır. Yıllara sari bir inşaat sözleşmesinde tarafların anlaşma yaptığı sıradaki pozisyon ve ihtiyaçları ile  sözleşmenin  devamı sırasında ortaya çıkan durum ve pozisyonlar farklılık gösterebilmektedir. İnşaat projelerine katılan tarafların giderek çoğalması, her tarafın kendi menfaatini koruma çabası ve aynı zamanda ortak bir amaca hizmet etme zorunluluğu, uyuşmazlıkların yaşanmasını oluşturan unsurlardır.

Türk inşaat sektöründe yaşanan uyuşmazlık nedenleri yapılan araştırmalar neticesinde; Maliyet, ödemeler, işin ifası ve kalite, süre, yasal konular, sözleşme ilişkileri, imalat fiyatları, gecikmeler, yüklenici ve mal sahibi sorumluluğu, , süre uzatımı, işlerin kalitesi, iş tanımındaki belirsizlikler ,bilgi paylaşım eksikliği,  yerel koşullara yabancılık, tarafların finansal durumları, planlama hataları, tasarım-mühendislik hataları, sözleşme hükümlerinin ihmali,risklerin taraflar arasındaki dağılımı, tarafların uyuşmazlıklara bakış açısındaki farklılıklar, gerçekçi olmayan talep ve beklentiler, ödemeler, zayıf iletişim, iş yapma biçimi farklılıkları, şeklinde ortaya konmuştur.

                           Bu anlaşmazlıklar mahkeme yargılamasının uzun süreli ,masraflı , aleni ve tarafları tatmin etmeyen  sonuçların çıkmasını sağlaması nedeniyle Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yöntemlerinden Arabuluculuk ve Müzakerenin tercih edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

                           Hukuk sistemimize 2013 yılında giren, 6325 sayılı  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile tarafların serbestçe karar verebileceği tüm iş ve işlemlerde Arabuluculuk yolunu yasallaştırmıştır.

                          Arabuluculuk; iletişim  teknikleri uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip ,çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamaya çalışan Arabuluculuk dair başkanlığı siciline kayıtlı Arabulucu  tarafından sürdürülen anlaşmazlık çözüm yöntemidir.