Bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanarak işçinin işveren aleyhine işe iade, kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi   iş ilişkisinden kaynaklanan tazminat ve ücret; işverenin de işçi aleyhine alacak ve tazminat davaları açabilmesi için  önce arabuluculuk yoluna başvurmaları gerekecek. Ancak, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davaları, bunlarla ilgili rücu davalarında arabuluculuğa gidilmesi ihtiyari olarak mümkün iken dava şartı olarak aranmayacak. Dava açılabilmesi için başvuruya diğer tarafların  cevap vermemesi veya  görüşmeye katılmaması veya katılınmış olunsa dahi arabuluculuk  görüşmelerinde anlaşmaya  varılamamış olması gerekecek. İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında tarafların birbirlerine hakaret etmekten kaynaklanan ya da işçinin iş yerindeki işverene ait mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri için de aynı şekilde dava açılabilmesi için öncelikle arabuluculuğa başvuru yapılmış ancak olumlu sonuç alınamamış olması gerekecek.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek.

 İşe iade talebiyle arabulucuya başvuruda şayet Asıl işveren-alt işveren ilişkisi söz konusu ise; arabuluculuk anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması gerekir. Arabuluculuk bürosu tarafından 3.madde ( dava şartı)  kapsamında yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması halinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere bütçeye konulan ödenekten karşılanır. Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.